محتوای دوره: 

۱-تاریخچه ریخته گری مداوم 

۲-تعریف ریخته گری مداوم،معایب و مزایا 

۳-انواع ماشین های ریخته گری مداوم 

۴-مکانیزم انجماد و ملاحظات متالوژیکی در ریخته گری مداوم 

۵-ظرفیت سنجی و انتخاب ماشین 

۶-اجزای ماشین و شرح جزییات ووظایف(تولیدی و کنترلی) 

۷-شرایط ریخته گری(کارگاهی،متالوژیکی،اپراتوری) 

۸-شرایط ذوب جهت انجام ریخته گری - مشخصات پاتیل - مشخصات ذوب - تثبیت دما           - همگن سازی 

۹- شرایط ماشین جهت انجام ریخته گری 

- دامی بار- لدل تارت یا لدل کار - تاندیش - قالب(کریستالیزاتور) - اب خنک کن قالب(فیزیکی،شیمیایی) - اب خنک کن رینگ بالایی،زون اولیه،زون ثانویه،تجهیزات - اسیلاتور،کورس جدایش،فرکانس حرکت 

- فوت رولها،رولیکهای هادی  - کشنده وصاف کننده  - جداکننده - برشکاری  - بسترخنک کن                           - انبارش 

۱۰-کنترل فرایند(کنترل ماشین،کنترل ذوب و ریخته گری) 

۱۱-عیوب شمش(عکس و تفسیرات،بحث وبررسی،ارائه راه کار) -عیوب سطحی - عیوب داخلی - عیوب ساختاری 

۱۲-تولید اقتصادی و راه کارهای کاهش هزینه ها در ریخته گری مداوم


درس‌های موجود

هزینه ثبت نام ۱/۲۰۰/۰۰۰ ریال می باشد که پس از واریز به  شماره کارت 5859831145081534  شماره شبا IR870180 0000 0000 0195012466 به نام عبدالحمید قدیمی  فیش را به شماره واتساپ زیر#8230;